فنگ شویی میز کار ۱

نوامبر, 2017 بدون نظر فنگ شویی

فنگ شویی این علم باستانی که به طراحی نظم نیز مشهور است، مدعی است که با رعایت اصول فنگ شویی می توان شاهد رونق و پیشرفت در همه جوانب زندگی بود و احساس آرامش و شادمانی را با استفاده از قوانین فنگ شویی می توانیم ایجاد کنیم. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در روابط کاری ما میز کار می باشد. فنگ شویی میز کار هم قوانین خاص خودش را دارد.

با استفاده از فنگ شویی می توان اتاق کار و میز کار یا مطالعه را بهینه کرد و رونق و فراوانی به همراه انرژی مثبت را به خود جذب کرد. با ما همراه باشید تا با توصیه هایی کاربردی از فنگ شویی میز کار بهتری داشته باشیم.

  • در اولین قدم باید جای میز کار تنظیم شود

روبروی میز کار نباﯾد دﯾوار باشد. در فنگ شویی میز کار، بھتر است دﯾوار پشت میز باشد. اگر دﯾوار جلوی شما باشد مثل اﯾن است که مانعی جلو روی شما قرار دارد. اگر دیوار در جلوی شما باشد  زود کلافه یا خسته میشوید…ترجیحاً میز باﯾد رو به روی در ورودی باشد…و میز به گونه ای قرار گرفته باشد که بتوانید به اتاق مسلط باشید…حتی اگر نمی توانید جای میز را تغییر دهیدیک  آﯾنه را به گونه ای قرار دهید که بتوانید در را ببینید.

  • دومین قدم مرتب بودن روی میز است

به ھم رﯾختگی روی میز سبب احساس گیجی می شود. از آنجا که فنگ شوی بر پایه طراحی نظم است و هر گونه انباشتگی را نفی می کند، سعی کنید روی میز کارتان خلوت و مرتب باشد، زیرا میز کار شلوغ علاوه بر اینکه احساس سردرگمی را ایجاد می کند، باعث می شود احساس کنیم انبوهی کار بر سرمان تلنبار شده است. بنابراین مرتب بودن میز کار نه تنها باعث کارایی بیشتر می شود. بلکه کارمان را هم سامان می دهد. پس روی میزتان را مرتب کنید.

  • سومین قدم اعمال قواعد جهت های فنگ شویی است

در فنگ شویی جھت ھا اهمیت زیادی دارند. ھر جھتی ﯾک وﯾژگی خاص دارد. مثلابرای طراحی خانه پیشنھاد فنگ شویی  این است که:  آشپزخانه، اتاق نشیمن و… بر اساس اﯾن جھات در جای متناسب با انرژی حاکم بر آن محیط در محل درست خود قرار گیرند. در مورد فنگ شویی میز کار ھم اﯾن جھات اعمال می شود. اینکه مثلا چه چیزھایی را در کجای میز قرار بدهیم تا با دﯾدن آنها انرژی مرتبط با آن را دریافت کنیم. وسط میز مھمترین جای میز است و به نحوی مرکز نیرو می باشد. پس اگر روی میزتان کامپیوتر وجود دارد بهتر است حتما وسط میز باشد. یا ھر چیز دﯾگری که بخش اصلی کارتان است آن را وسط میز قرار بدهید.

یا اینکه برای ایجاد حفظ خونسردی در فنگ شویی راه حل هایی وجود دارد. جھت چپ نشان دھنده خونسردی و شجاعت است) جنوب غربی: خونسردی و شمال غربی: شجاعت است.  ترجیحاً یک تمثال مذھبی ﯾا کارت پستالی از طبیعت در اﯾن بخش قرار داده شود بهتر است.
سمت راست ھم مربوط به توجه و ارتباطات است و بھتر است که در اﯾن سمت ﯾک کره زمین و یا چند شاخه گل قرار داده شود…کره زمین یعنی اینکه شما طالب مشترﯾان زﯾادتری ھستید و اﯾن حس ناخوداگاه از این طریق در شما تقوﯾت می شود.

  • چهارمین قدم فنگ شویی رسیدگی به کامپیوتر است

از آنجا که کامپیوتر ﯾکی از اصلی ترین عناصر در تجارت است باﯾد سعی شود، صفحه آن را ھمیشه تمیز باشد. این کار اولین تاثیر مثبت رو روی ما دارد. ھمانطور که می دانید گرد وغبار روی صفحه کامپیوتر برای خود کامپیوتر هم مضر است. (توصیه می شود که وقتی کامپیوتر خاموش است حتماً روی کامپیوتر را  بپوشانیم).
برای تصوﯾر پس زمینه کامپیوتر، بهتر است از زمینه ای که رنگ ارغوانی ملاﯾم  داشته باشد استفاده شود. این رنگ به ذھن آرامش بیشتری می دهد. از آنجا که فنگ شویی مخالف ھر گونه انباشتگی در ھر زمینه ای است.   به همین جهت روی دسکتاپ هم باید خیلی خلوت و منظم باشد. برای اﯾنکه این احساس به ما دست ندھد که سرمان با انبوھی از کار تلنبار شده اﯾن نظم و ترتیب را باید در ھمه فولدرھا و دراﯾوھا و… رعاﯾت کنیم. ھمچنین باﯾد از تلنبار شدن اﯾمیلھا نیز خودداری شود.

در آینده به صورت کامل تری به مطلب فنگ شویی میز کار خواهیم پرداخت…

برای مطالعه بیشتر در  این زمینه  اینجا کلیک کنید.

Tags

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *