هر کدام از محصولات لوتوس برای هدف خاصی طراحی و ساخت شده اند لذا انتظار می رود مصرف کننده گرامی با توجه به نوع و شرایط محصول،خرید خود را انجام دهد.