انرژی مثبت فنگ شویی

نوامبر, 2017 بدون نظر فنگ شویی

در مباحث پیشین فنگ شویی  را معرفی کردیم. تأکید کردیم که استفاده از فنگ شویی حتی می تواند بر روابط، موفقیت و در آمد ما هم تأثیر گذار باشد. در مبحثی مفصلاً تأثیر فنگ شویی بر جذب عشق و ثروت مورد بررسی قرار گرفت. اکنون وقت آن رسیده است که به کمک فنگ شویی فضای داخلی خانه را اصلاح و انرژی ھای مثبت را به جرﯾان اندازﯾم. خانه باید مظھر آساﯾش، آرامش و نشاط باشد. فنگ شویی علم باستانی طراحی دکوراسیون بر پایه نظم است. ما می توانیم خانه را به کمک فنگ شویی برای جذب انرژی مثبت آماده کنیم.

اولین اصل فنگ شویی برای جذب انرژی مثبت این است که از تلنبار کردن اشیا خودداری کنید، اشیای غیرلازم را حذف کنید و پس از آن شاھد تجدﯾد حیات و جرﯾان انرژی و فوران نیرو در رگ ھای زندگی باشید. اﯾن ﯾک لطف و عنایت عملی، محسوس وملموس است که می توانید در حق خود انجام دهید. برخی از ما شاید متوجه نباشیم که دچار انباشتگی هستیم و بگوییم: ما که چیزی تلنبار نمی کنیم. به همین جهت در ادامه بیشتر مفهوم تلنبار کردن را باز می کنیم.

 •  اشیای تلنبار شده چھار وﯾژگی دارند:

▪ هر چیزی که مورد استفاده نیست ﯾا دوستش ندارﯾد.
▪ هر چیز نامرتب و نامنظم.
▪ چیزهایی که برای ﯾک محیط کوچک، زﯾاد است و محیط را شلوغ می کند.
▪ ھر چیز ناتمامی هم جز اشیای تلنبار شده است.

برای اینکه از طریق فنگ شویی برای جذب انرژی مثبت آماده شویم باید از انباشتگیها رهایی یابیم. این انباشتگیها می تواند تأثیرات مخربی بر زندگی و روند جریان انرژی در خانه داشته باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

 • تأثیر مخرب اشیای زائد در گوشه و کنار منزل:

در خانه خود کشوی مخصوص نگھداری اشیای زائد داشته باشید. لازم نیست مرتب باشد ھدف از وجودش پالاﯾش انباشتگی است. جاﯾی برای حفظ و نگھداری از متعلقات شما تا انرژی بتواند در بقیه فضای  خانه سیال و در حرکت باشد و محیطی تابناک، گشاده را ایجاد کند و از اصول فنگ شویی برای جذب انرژی مثبت استفاده شود.

 • اصل مهم پاک و خلوت نگھداشتن در ورودی.

انباشتگی در نزدﯾکی در ورودی اصلی خانه تان تلاش و بیهوده ایجاد می کند. ھر چیزی را که پشت درھا  مانع از باز شدن کامل در می شود (مانند گیره ھا و جالباسی ﯾا اثاث منزل از جمله سطل زباله ﯾا سبد لباس) را بردارﯾد. وقتی درھا به آسانی باز نمی شود، انرژی نمی تواند آزادانه به خانه وارد شود و جریان انرژی مختل می شود.

 • اتاق خواب  انباری نیست.

این صحیح نیست که راﯾانه، دوچرخه، وساﯾل شکسته و اشیایی که دیگر استفاده نمی کنید را در اتاق خوابتان بگذارﯾد. هر گونه انباشتگی در اتاق خواب ممنوع است.ھرگز سبد لباس ھای چرک را در اتاق خواب نگذارﯾد.  انرژی نامطلوبی پیرامون لباس ھای چرک حرکت می کند. دست کم ھفته ای ﯾکبار ملافه ھا را بشوﯾید و عوض کنید تا شاهد انرژی پاک و سرشار از طراوت و نیروی حیات در زندگیتان شوید. بھترﯾن چیزی که در کشوی تخت خواب می توانید نگھدارﯾد ملحفه ھا و حوله ھای تمیز ﯾا لباس خواب و ساﯾر البسه کاملاً تمیز است.

 • انباشتگی در کمدھا و گنجه ھا ھمچون مشکلاتی در حال تعلیق، منتظرند. 

بعضی از افراد لباس ھایی را که حتی ۲۰ سال است نپوشیده اند، نگه می دارند. توجیه شان هم این  است که اگر آنھا را نگھدارند دوباره روزی مد می شوند. با این کار نه تنها انباشتگی را ایجاد و انرژیها را بلاک کرده اید، بلکه به کائنات هم پیام فقر را ارسال کرده اید. به این معنی که خود را ناتوان از خرید لباس در آینده فرض کرده اید. پس بهتر است، اگر ۱ سال است لباسی را  نپوشیده اﯾد، رھاﯾش کنید. اگر یک سال است که تماﯾل به پوشیدن لباسی نداشته اﯾد زمان آن لباس به سر رسیده است.

 • پاکسازی حمام  و سرویس های بهداشتی

در بعضی از حمام  و سرویس ھای بهداشتی از زمین تا سقف انبوھی از وساﯾل و کالاھای زﯾبایی و آراﯾشی چیده شده است. اﯾن لوازم در گوشه و کنار از روی قفسه ھا و طاقچه ھا گرفته تا درگاه پنجره و حتی دورتادور وان حمام و روی کف زمین به چشم می خورد و در ھم ریختگی و انباشتگی ایجاد می کند. بهترین کار این است که با نصب محفظه ای اﯾن به ھم ریختگی ها را سر و سامان بدهید.

 • پارکینگ، انباری اشیای بی مصرف نیست 

گاراژ و پارکینگ خودرو، محوطه محبوب معتادان انباشتگی است. مکانی برای حفظ قطعات ماشینی که دیگر صاحبش نیستید. از گاراژ می توان برای نگھداری اشیا استفاده کرد اما اشیایی که دوستشان دارﯾد و از آنھا استفاده می کنید. فضای مرتب و منظم پارکینگ می تواند شادی بخش باشد

 • کتاب ھای کھنه را نگه ندارﯾد

چسبیدن به کتاب ھای کھنه مشکلی ھمگانی است. اماچسبیدن به کتاب ھای کھنه این است که به شما موجب می شود که فضا برای آفرینش آرمان ھا و اندﯾشه ھای نو محدود و بلاک می شود. کتاب ھایتان نمایانگر عقاید و باورھایتان ھستند. وقتی که کتاب ھای زیادی در قفسه ھای کتابخانه خود دارید در عقاﯾد و باورھاﯾتان راکد می شوﯾد و انرژی بو گرفته و پوسیده ای مانند کتاب ھای کھنه و قدﯾمی تان به محیط ساطع می کنید. اھدای کتاب به کتابخانه محله می تواند ﯾک راه حل عالی برای این مشکل باشد. ھمچنین می توانید آنھا را به کسانی که کتاب دست دوم می خرند بفروشید. به طور ھمزمان ھم از انباشتگی رھایی  یافته اید و ھم نقدینگی خود را فزایش داده اید.

 • از روزنامه های باطله رهایی یابید

اگر انبوھی از روزنامه های تاریخ گذشته و برﯾده ھای جراﯾد دارﯾد  آنھا را روانه سطل بازیافت کنید. سعی کنید پس خواندن مجلات آنھا را نگاه داری نکنید. مجلات را بخوانید و سپس به خانه سالمندان، مطب پزشکان، مدارس و یا ساﯾر اماکن عمومی اھدا کنید.

 • از عکس ھایی را که یادآور دوران سخت گذشته است رهایی یابید .

فقط عکسهایی را نگه دارید که خوشحالتان می کند و احساس خوبی به شما می بخشد. مابقی را دور برﯾزﯾد و فضا را خلوت کنید. به این طریق جایی برای ورود موھبت ھای تازه و بھتر بیافرینید.

 • میز تحریرتان را خلوت کنید و امور کاغذی تان را به حداقل برسانید.

از رموز موفقیت در کسب و کار  میز مرتب است. میز تحرﯾر پالاﯾش یافته و منظم نماﯾانگر ذھنی پالاﯾش ﯾافته و منظم است و ذھن پالاﯾش ﯾافته و منظم، قادر به مشاھده دقیق مسائل است و از نقطه نظرھای سودمند  برخوردار است. اگر در کاغذ غوطه ور باشید ھمانجا خواھید ماند.

 • ھدﯾه ھاﯾی را که دوست ندارﯾد، نگه ندارﯾد

ھداﯾایی را که دوست ندارﯾد رھا کنید. آنچه را که دوست دارﯾد، از انرژی نیرومند و درخشان و تابناکی برخوردار است. ھدایایی که دوستشان ندارید دارای انرژی متعارض و ناراحت کننده ای است که موجب می شود شادابی وجودتان کاھش یابد.  این هدایا در واقع در خانه تان  انرژی تیره  و راکدی تولید می کند.

 • آنچه نیاز به تعمیر دارد مکنده انرژی است.

شاﯾد با خیال راحت آن تعمیر وسایل نیازمند به تعمیر را به تعوﯾق می اندازﯾد، دلیلش هم این است که تصور می کنید در زمان مناسبتری این کار را انجام خواهید داد. اما به این دلیل که ھمه متعلقات شما در پناه مراقبت و حماﯾت خودتان قرار دارد. ذھن نیمه ھشیارتان آن را پیگیری می کند و ھر بار که آن شیء یا ھرچه را که یادآور آن باشد می بینید انرژی تان فروکش می کند. تعمیر کردم وسایل هم یکی از شیوه های خوب فنگ شویی برای جذب انرژی مثبت است.

 • وقتی تجھیزاتی می خرﯾد جعبه اش را فقط تا مدت ضمانت اش نگھدارﯾد

وقتی چیزی خریداری می کنید جعبه اش را فقط تا مدت ضمانت اش نگھدارﯾد و بعد دور بیندازﯾد. به اﯾن بھانه که شاﯾد ﯾک روزی بخواهید از آن استفاده کنید. آن را برای ابد نگاه ندارﯾد و اگر ناچار به نگهداری جعبه شدﯾد مقواﯾش را به صورت مسطح نگاه دارﯾد تا جای کمتری بگیرد. در اﯾن صورت از انرژی خالی ھم خبری نخواھد بود.

 • ورودی خانه

ورودی خانه، فضای ارتباطی بین دنیای بیرون و آشیانه گرم و نرم شماست. از این مکان است که افراد و انرژی ھا داخل و خارج می شوند. از نظر فنگ شویی ورودی خانه دھانه خانه است زﯾرا انرژی حیات (انرژی چی) پس از ورود به خانه بلافاصله در تمام اتاق ھا پراکنده شده و در زندگی جرﯾان می ﯾابد.
ورودی اصلی خانه را نباﯾد به انبار و محل نگھداری اشیای اضافی تبدﯾل کرد. آسانسور، راه پله ھا و راھروی ساختمان باﯾد روشن و عرﯾض باشد. تا انرژی بتواند بدون مانع وارد شود و آزادانه حرکت کند. از آوﯾزان کردن رخت آوﯾز در فضای ورودی خودداری کنید. اگر ورودی کوچک است ﯾک آﯾنه بزرگ در آن نصب کنید. ولی مراقب باشید آﯾنه را روبروی در ورودی قرار ندھید. زﯾرا از نظر فنگ شویی برای جذب انرژی مثبت درست نیست و آن را بازپس می فرستد.

 • نصب ﯾک لوستر با کرﯾستال ھای کوچک باعث افزاﯾش انرژی مثبت و مفید می شود.

اگر این لوستر ها با سبک دکوراسیون شما سازگاری ندارد از لامپ ھای ھالوژنی یا نورافکن ھای کوچک چند جھته استفاده  کنید و نور را به چھارگوشه خانه پخش کنید. با انتشار نور انرژی مثبت و مفید افزایش می یابد. نور یکی از مهمترین المانهای فنگ شویی برای جذب انرژی مثبت است.

 • اتاق خواب وآشپزخانه نباﯾد روبه روی در ورودی باشند

اگر اتاق خواب روبه روی در ورودی قرار داشته باشد ناخودآگاه احساس ناامنی خواھید کرد. زﯾرا اتاق خواب شما در معرض دﯾد قرار دارد. اگر اتاق خوابتان روبروی در آشپزخانه باشد نیز مدام احساس گرسنگی خواھید کرد. در عوض بھتر است اتاق نشیمن روبه روی در ورودی باشد. توصیه می شود مقابل در ورودی فرش نرمی پھن کنید. در صورت امکان گذاشتن ﯾک کنسول و گلدان طرحدار روی آن، مناسب خواھد بود. دﯾوار روبه روی در ورودی محل مناسبی برای نصب نماد و سمبل های مثبت است. استفاده از سمبلها در فنگ شویی برای جذب انرژی مثبت توصیه می شود.

 • آماده سازی نھایی

اکنون اگر قصد دارﯾد به پالاﯾش انباشتگی بپردازﯾد. پس چند جعبه مقوایی ﯾا کیسه زباله دم دست بگذارﯾد تا ھمچون امدادگران کمکتان کنند. اگر خواستید از جعبه استفاده کنید می توانید آنھا را چنین نامگذاری کنید.
▪ جعبه آشغال ـ محتوای اﯾن جعبه دورانداختنی است و وارد سطل زباله می شود.
▪ جعبه تعمیرات ـ محتوای اﯾن جعبه ھمه اقلامی است که مطمئن ھستید می خواھید نگاھشان دارﯾد ولی به تعمیر ﯾا اﯾجاد تغییر نیاز دارند.
▪ جعبه معامله ـ محتوای اﯾن جعبه ھمه اقلامی است که می خواھید بفروشید ﯾا ببخشید ﯾا مبادله و معاوضه کنید.
▪ جعبه اقلام عبوری ـ محتوای اﯾن جعبه ھمه اقلامی است که باﯾد به جای دﯾگری در خانه تان تغییر مکان بدھند.
▪ جعبه تردﯾد ـ محتوای اﯾن جعبه اقلامی است که ھنوز نمی دانید می خواھید آنھا را نگه دارﯾد ﯾا دور بیندازﯾد.
▪ جعبه ھداﯾا ـ شامل اقلامی است که می خواھید به دوستان ﯾا خوﯾشاوندان ھدﯾه دھید.
▪ جعبه امور خیرﯾه ـ شامل اقلامی که می خواھید به سازمان ھای خیرﯾه مدارس ﯾا کتابخانه ھا ھدﯾه کنید.
▪ جعبه مرجوعی ـ شامل اقلامی که می خواھید به صاحبانشان بازگردانید.
▪ جعبه فروش ـ شامل اقلامی که می خواھید آنھا را بفروشید ﯾا با چیزھاﯾی که نیاز دارﯾد معاوضه کنید

وقت آن رسیده که دست به کار سر و سامان دادن به انباشتگی ها با استفاده از فنگ شویی برای جذب انرژی مثبت شوید. ایده های خود را با ما در میان بگذارید. اگر می خواهید بیشتر در مینه هنر نظم در فنگ شویی بدانید. به این لینک مراجعه کنید.

Tags

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *