چگونگی نظم دهی کمدها

نوامبر, 2017 بدون نظر دکوراسیون منزل

یکی از مهم ترین المانهای موثر در دکوراسیون نظم می باشد. هر چقدر که برای چیدمان یک منزل وقت بگذاریم، بدون حضور نظم باز هم نمی توانیم دکوراسیونی چشم نواز داشته باشیم. موثرترین عنصر در ایجاد نظم،  ساماندهی کمدها و گنجه ها  می باشند.هر چند که در کمدها بسته باشد و ظاهراً به چشم نیاید. اما تاثیر زیادی در نظم کلی خانه دارد. ما همه می دانیم باید کمدهای مرتب داشته باشیم. اما اینکه چگونه باید این نظم را سازماندهی کرد. در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

چرا کمدها را مرتب نمی کنیم.
▪ اولین مسئله در تصورات است: ما همیشه تصور می کنیم که به جای بیشتری برای وسایل نیاز داریم. در صورتی که حقیقت این است که: اگر درست و اصولی ساماندھی کمدها  را انجام دهیم، جای بیشتری به دست می آوریم. اگر ما نتوانیم از پس کردن وساﯾلمان بر آﯾیم، به مرور زمان بزرگترین مکانھا ھم به ما کمکی نخواهد کرد.
مھم نیست که چقدر فضا دارﯾم، مھم آن است که چگونه بتوانیم از آن استفاده کنیم. در حقیقت حتی اگر جایی برای لباس ھا نداشته باشیم نیز باید بتوانیم راھی برای ساماندهی کمدها پیدا کنیم.
▪ یکی دیگر از باورهای غلط ما این است که : لباس ھای فصلی را جمع کرده ایم، پس نباید مشکلی هم در ساماندھی لباس ھا داشته باشم. اما در واقع ما باید با ﯾک بار ساماندھی کردن لباسها ھمیشه از آن پیروی کنیم و جمع کردن فصلی ھیچ ارتباطی به سازماندھی کلی کمد ندارد. اگر ﯾک بار ساماندھی کمدها صحیح و اصولی صورت گیرد، مشکل برای ھمیشه حل خواھد شد. زﯾرا این کار باعث می شود که نظم بگیریم و از قانون پیروی کنیم.
▪ ما همیشه فکر می کنیم: باید برای کمدمان طبقات بیشتری بگذاریم، اما بهتر است بدانید که بعد از آن هم باز به ھم ریخته خواهد ماند. زیرا ما کمدها را ساماندھی نکرده ایم، بلکه مدل آن را عوض کرده ایم. تا زمانی که چیدمان و نظم صحیحی نداریم، طبقات جدﯾد هم کمکی نخواهند کرد. و مشکلات ھمان مشکلات سابق است.
▪ شاید بگویید: حتماً من لباس های زﯾادی دارم که مشکلاتم حل نمی شود. پیدا کردن لباس دلخواھم به دلیل به ھم رﯾختگی وقت زﯾادی را از من می گیرد و ھزﯾنه خشکشویی سرسام آور شده است. در حقیقت: اگر لباس ھامان را درست و با استفاده از چوب لباسی ھا مرتب بچینیم، پیدا کردن آنھا آسان تر است و چروک هم نمی شوند. اگر شما بتوانید آنچه را که دارید درست ببینید، خرید تکه ھای دﯾگر لباس براﯾتان آسان تر است. دﯾگر لازم نیست که پول تان را برای ﯾک دست کامل لباس خرج کنید، بلکه می توانید با ھماھنگ کردن ﯾک بلوز جدﯾد با شلوار قدﯾمی، صاحب ﯾک دست لباس نو شوﯾد.
مرتب کردن باعث می شود که ھر روز مجبور نباشید به کمدتان خیره شوﯾد و فکر کنید کدامیک از لباس ھا احتیاج به شستن دارند. اکنون شاید این سوال ذهن را مشغول کند:
چگونه ساماندھی کنیم؟
سخت ترﯾن قسمت کار همان تصمیم گیری است. اگر اﯾن کار را انجام بدهید، بقیه مسائل آسان می شود. چند نکته مھم یادآور می شوﯾم، که می تواند کمک زﯾادی در تصمیم گیری باشد.
دو راه برای تصمیم گیری درست، وجود دارد:
– یا خودتان دست به کار شوﯾد .
– و یا از دکوراتورھا و افراد حرفه ای کمک بخواھید. البته این افرادمعمولاً کار مرتب کردن کمدھا را انجام نمی دھند. پس بھترین راه آن است که خودتان دست به کار شوید. نقاطی را که نیاز به ساماندھی دارند را مشخص کنید. کار خود را از جایی آغاز کنید که استرس و کار کمتری دارد. از گوش دادن به پیشنھادھای خوب غافل نشوﯾد و بدانید که ممکن است براﯾتان مفید باشد.
اگر کار ساماندھی کمدها را به افراد دﯾگری سپرده اﯾد به یاد داشته باشید که تصمیم گیرنده نھایی شما ھستید و باﯾد از قابل دسترس بودن لوازم تان راضی باشید. به اﯾن افراد در مواقع لزوم تذکر دھید تا ھمه چیز ھمان طور که برای شما راحت تر است، اتفاق بیفتد.
نقشه و طرح تعیین شده داشته باشید:
بدانید که موفقیت در گرو داشتن ﯾک طرح واضح است. اگر این کار را نکنید متوجه می شوﯾد پس از مدت ھا کار، در نھایت ھمه چیز را دوباره بیرون می رﯾزﯾد و مجبور می شوﯾد از نو مرتب کنید و علاوه بر اﯾن، رﯾخته شدن تمام لباس ھا روی زمین، وحشت شما را صد چندان خواھد کرد.
اما اگر در مورد نقاط مختلف کمدتان فکر نکنید، کار برای تان پیچیده تر می شود، بدانید ھر چه وقت بیشتری برای اﯾن نقشه بگذارید، در موقع چیدن لباس ھا وقت کمتری مصرف می شود و در آﯾنده برای خرﯾد لباس ھای جدﯾد راحت تر خواهید بود.
نکات مفید
▪ آسان کردن کارها: مھم است که بتوانید نقاطی را خالی نگه دارﯾد، اما اگر می بینید که لطمه ای به کارتان وارد می کند این کار را انجام ندهید. مھم ترﯾن اصل آن است که کارھاﯾتان را به ھر شکلی که می توانید آسان تر کنید.
▪ ایجاد ثبات کنید: مھم است روشی را که در پیش می گیرﯾم ھمیشگی باشد. مرتب سازی کمد، باﯾد طوری طراحی شود که هر روز ھمچنان پاﯾدار و در دسترس و استفاده باشد.
▪ میانه روی و اعتدال را حفظ کنید: سعی کنید که میانه رو باشید. گاھی اوقات گذشتن از برخی از فضاھا می تواند در برخی فضاھای دﯾگر مفید باشد. نقاط مختلف مانند قطعات پازل می توانند مکمل ﯾکدﯾگر باشند.
▪ زیاد به تبلیغات توجه نکنید: کارخانه ھای مختلف تولیدات زیادی را برای ساماندھی کردن کمدھا تولید کرده اند. به تبلیغات توجهی نکنید، زیرا کار خود را سخت کرده اید. پس سعی کنید بھترﯾن وساﯾلی که در ساماندھی به شما کمک می کنند را انتخاب کنید.
▪ سعی کنید ﯾکنواختی را حفظ کنید: مهم است که اشیای ھمجنس و اشکال شبیه به ھم را خیلی مرتب در کنار ھم بگذارﯾد. وساﯾل باﯾد طوری چیده شوند که چشم نواز باشند و به راحتی بتوانید در دسترس باشند.
در نهایت اینکه، «بودجه»ﯾکی از المانهایی است که معمولاً نیاز به صرفه جویی دارد. اگر احتمالاٌ کار را به ﯾک نفر دﯾگر بسپارﯾد تا برای تان انجام دھد، مبلغ ھنگفتی نیز باﯾد بپردازﯾد اگر مقاﯾسه کنید، کاری که خودتان مسئولیتش را می پذیرید، ھزﯾنه ھا بسیار کمتری دارد.
اگر خودتان این کار را انجام دھید و به این فکر کنید که چه وساﯾلی احتیاج دارﯾد تا این کار را به بھترﯾن شکل انجام دھید. پس از بیرون رﯾختن اجناس ﯾک کمد متوجه خراشیدگی ھا و خرابی ھای کمد خود می شوید و می توانید قبل از گذاشتن دوباره لباس ھا کمد را ترمیم کنید. مورد دﯾگری را که مھم است بدانید این است که معمولاً بھتر است که از قبل به اﯾن موضوع فکر کنید و قبل از آن  به ﯾاد داشته باشید که ممکن است مرتب کردن کمدتان کار مشکلی باشد، اما با ﯾک نقشه درست می توانید برای ھمیشه ﯾک کمد مرتب داشته باشید.

Tags

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *