راهکارهایی برای چیدمان منازل کوچک

نوامبر, 2017 بدون نظر دکوراسیون منزل

در آپارتمانهای کوچک امروزی، عوامل موثر بر چیدمان از اهمیت به سزایی برخوردار است. دکوراسیون منزل باید به گونه ای باشد که فضا وسیع تر به نظر بیاید و در خانه احساس آرامش و شادی جاری باشد. نحوه چیدمان فضاهای کوچک، انتخاب وسایل، رنگ انتخابی و وضعیت نور پردازی باید به گونه ای باشد که خانه دل بازتر و شادتر به چشم بیاید. هر چند دیوارها محدود باشند اما هنر و زیبایی گسترده و زیبا به جلوه گری می پردازد. در ادامه به چند مورد موثر در چیدمان فضاهای کوچک خواهیم پرداخت. تا با چند راهکار ساده به خلق فضایی بهتر در چیدمان فضاهای کوچک برسیم.

▪ رنگ
انتخاب رنگی مناسب برای منزل از مھمترین المانها برای وسیع تر کردن ظاھر فضاهای کوچک است. این عامل به تنھایی در رنگدﯾوارھا و سقف محدود نمی شود، بلکه انتخاب رنگ مناسب برای کفپوش، ھمچنین رنگ لوازم  استفاده شده در دکوراسیون و رنگ متناسب لوازم کاربردی نیز از اھمیت بسیاری برخوردارند زﯾرادرست است که در ﯾک محیط، دﯾوارھا بیشترین و بزرگترﯾن سطوح را تشکیل می دھند ولی بخش اعظم دیوارها با لوازمی که  در مقابلشان قرار می گیرند و یا با نصب دﯾوارکوب ھا و تابلو ھا پوشیده می شوند و در این شرایط عناصر دکوراسیونی نقش به سزایی در چیدمان و حس و حال فضا ایفا می کنند. در فضاهای کوچک بهتر است که برای دﯾوارھا و سقف از ﯾک رنگ روشن و ﯾا لااقل از تنالیته ھای مختلف ھمان رنگ بھره گرفته شود. با به کارگیری رنگ ھای تیره و گرم، دﯾوارھا به هم نزدﯾک تر به نظر می رسند. اﯾن موضوع در مورد پوشش کف نیز به ھمان میزان مهم است. ھرچه کفپوش انتخابی شما تیره تر باشد، وسعت کف محیط کوچک تر به نظر می آید برعکس کفپوش ھای روشن و به خصوص صیقلی مانند از جنس سنگ و سرامیک که بازتابی از نور را نیز به ھمراه دارند، سبب بزرگتر جلوه دادن کف محیط می شوند.

▪ طرح
علاوه بر رنگ، طرح نیز در چیدمان منرل از نقش مھمی برخوردار است. طرح، از پوشش دﯾوارھا و کف گرفته تا پارچه ھای مورد استفاده در لوازم دکوراسیون مانند پرده، رومبلی، روتختی و غیره ھمگی را شامل می شود. به طورکلی ھرچه عماصر دکوراتیو کم طرح تر و ساده باشد، فضا از وسعت بیشتری به لحاظ ظاھری و چشمی برخوردار می شود.

▪ نور
هر چه نور فضا بیشتر باشد، جلوه آن وسیع تر خواهد شد. بنابراﯾن انجام ھر اقدامی که نور موجود در محیط را افزاﯾش دھد منجر به افزاﯾش وسعت ظاهری خواھد بود. ﯾکی از دلاﯾل به کاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نیز موضوع انعکاس نور بیشتر این قبیل رنگ ھا است. لذا اگر در فضای خود پنجره ای دارﯾد که با پرده نسبتاً ضخیمی پوشیده شده است، پرده ای نازکتر را جاﯾگزین آن کنید و از نور طبیعی در بیشترین شکل بھره گیرﯾد. در نورپردازی یک فضا با نور طبیعی و در نتیجه دستیابی به ھدف مورد نظر یعنی بزرگتر جلوه کردن فضا، به جز درﯾافت حداکثر میزان ممکن از نور خورشید راه دﯾگری وجود ندارد، اما در نورپردازی توسط منابع غیرطبیعی، دست شما کاملاً باز است. شما می توانید با انتخابی صحیح و استفاده مناسب از لوازم نورپرداز، فضایی پرنور و نورپردازی ھدفمند داشته باشید. به عنوان مثال در ﯾک فضا ھرچه دﯾوارھا روشن تر باشند، فاصله شان از ﯾکدﯾگر بیشتر نشان داده شده و در نتیجه فضا بزرگتر جلوه می کند. این  کار نیز به راحتی با چراغ ھای ھالوژنی امکان پذﯾر است. اﯾن روزھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقف حاشیه ای از سقف کاذب (کناف) طراحی می کنند که داخل آن چراغ ھای ھالوژن  یا لامپهای رشته ای تعبیه شده است. کافی است اﯾن چراغ ھا را به سمت دﯾوار ھداﯾت کنید. البته اﯾن کار توسط ھالوژن ھای رﯾلی نیز عملی است. در مبحث افزاﯾش نور محیط چه حاصل از ﯾک منبع طبیعی و چه منبع مصنوعی، آﯾنه نقش بسزاﯾی در انتشار نور در محیط ایفا می کند. برای اﯾن منظور آﯾنه ای را در مقابل آن منبع نورزا بر روی دﯾوار نصب کنید و از بازتاب نور آن، برای پر نورتر کردن فضا استفاده کنید.

▪ ابعاد
ھرچه در محیط از لوازم دکوراسیونی و کاربردی بزرگتری استفاده کنید بخش اعظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچه فضای خالی کمتری وجود داشته باشد، محیط کوچک تر به نظر می رسد. پس در انتخاب ابعاد وسایل چیدمان از عناصر کوچک تر و کم جا استفاده کنید. تا بتوانید در جلوه بصری وسیع تری ایجاد کنید.

▪ خطوط افقی
اﯾجاد خطوط افقی بر روی ﯾک و ﯾا چند دﯾوار در فضاهای کوچک،  آن ھم از طرﯾق کاربرد عناصر دکوراسیونی، ﯾکی از راه ھای افزاﯾش وسعت بصری دﯾوار و در نتیجه فضا خواھد شد. برای این منظور روش ھای بسیاری وجود دارد:
۱/ با چسباندن کاغذدﯾواری نواری یا چاپی و با استفاده از تکنیک استنسیل ﯾا مھر روی یک و یا دو دﯾوار مھم می توان کاری کرد که ﯾک فضا بزرگتر جلوه دھد. البته توجه داشته باشید کاربرد اﯾن کاغذھا بر روی کلیه دﯾوارھای فضا، محیطی بسته و محدود را ایجاد می شود و فضا را از آنچه ھست کو چکتر نشان می دھد.
۲/  نصب ھر گونه دﯾوارکوب در قالب تا لند و تابلو، آﯾنه، طبقه، زوار و غیره به صورت افقی در روی دﯾوار، روش دﯾگری برای اﯾجادخطوط افقی مورد نظر است. به طور کلی در کلیه راھکارھای فوق، ھدف ھداﯾت چشم بر روی خطی افقی واقع بر روی دﯾوار است. به اﯾن ترتیب به جای آنکه چشم طول ﯾک دﯾوار را با سرعت گذر کند، وقفه ای حتی چند ثانیه ای داشته و ھمین مدت زمان کم، عاملی برای عریض تر نماﯾاندن طول دﯾوار در ذھن ایجاد می شود.

اکنون وقت آن رسیده که به اطراف خود نگاه کنیم، آیا چیزی نیاز به جا یه جایی دارد. چه تغییری باید در چیدمان فضاهای کوجک انجام دهیم که ظاهری دلبازتر و شادتر داشته باشد. ایده ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. برای دکوراسیون منازل کوچک راهکارهای بسیاری وجود دارد. که در آینده بیشتر به نحوه چیدمان فضاهای کوچک خواهیم پرداخت.

Tags

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *